APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (MEN)(KSISF)– 2016

¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(¥ÀÄgÀĵÀ) (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016

Only Men

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 19/£ÉêÀÄPÁw-4/2016-17 ¢£ÁAPÀ: 23/09/2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
Revised Provisional Select List has been uploaded.
Date News & Events
Revised Provisional Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE CONSTABLE (MEN)(KSISF)– 2016 , (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional Select List
Final Answer Key
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 12-Mar-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (MEN)(KSISF)– 2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Written Examination is fixed on 12/03/2017, shortly call letter will be uploaded.
DAR, GROUND, Belagavi
PC-KSISF, ET, PST & PET Scheduled on 03/02/2017 & 04/02/2017 at DAR, Ground, Belagavi is postponed due to administrative reason and revised scheduled date is fixed From 09/02/2017 to 10/02/2017.
District Stadium, Vijayapura
PC-KSISF, ET, PST & PET Scheduled from 06/02/2017 to 08/02/2017 at District Stadium, Vijayapura is postponed due to administrative reason and revised scheduled date is fixed From 13/02/2017 to 15/02/2017 (3 days) at Police Parade ground (DAR), Solapur Road, Vijayapura.
BELAGAVI DAR GROUND
PC-KSISF ET, PST & PET Scheduled on 27.01.2017 & 28.01.2017 at DAR, Ground, Belagavi is postponed and revised scheduled date is fixed on 03/02/2017 & 04/02/2017.
KALABURAGI
ET-PST & PET Scheduled ground name has been changed from (DAR Ground, Kalaburagi ) to (KSRP Parade Ground, VIth Battalion, Taj Sulthanpur, Kalaburagi)and Re-Generate the call letter for 27.01.2017 , 28.01.2017 & 30.01.2017 allotted Candidates.
BELAGAVI DAR GROUND
ET-PST & PET Scheduled on 27.01.2017 & 28.01.2017 of DAR, Ground, Belagavi is postponed and next date will intimate in due course
ET-PST schduled on 12/01/2017, 13/01/2017 & 16/01/2017 of Davangere ground - District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davanagere- 577 004. is postpone and Re-schdule on 19/01/2017, 20/01/2017 & 21/01/2017.
ET / PST Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (MEN)(KSISF)– 2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.(Dharwad,Ballari,Davanagere & Mysuru)
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
03/10/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
02/11/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
04/11/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01 PC-KSISF
GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
02.11.2016
KNOW YOUR AGE
(BORN BETWEEN :02.11.1991 AND 02.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN: 02.11.1989 AND 02.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
ST(TRIBAL) 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 02.11.1986 AND 02.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01,ST(TRIBAL)  ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
PC-KSISF SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
ET, PST & PET / ¸À»µÀÄÚvÉ, zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë
Items Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Exservicemen Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men( Direct Candidate) & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
No Height for Exservicemen
Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
  ITEM Eligible Time / Distance
Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
Long Jump 2.50 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs
Classification of Posts /
Sl No Units Male Total
01 PC-KSISF 396 396

Note :

  • 1.Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4. Written Examination will be held on same day at all centers for Candidates who qualify in Endurance Test, Physical Standard Test & Physical Efficiency Test.

n¥Ààt :

  • 1. CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • 2. C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • 4.¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë, zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.